Count in Hawaiian

 1. ‘ekahi
 2. ‘elua
 3. ‘ekolu
 4. ‘ehā
 5. ‘elima
 6. ‘eono
 7. ‘ehiku
 8. ‘ewalu
 9. ‘eiwa
 10. ‘umi
 11. ‘umi kū mā kahi
 12. ‘umi kū mā lua
 13. ‘umi kū mā olu
 14. ‘umi kū mā hā
 15. ‘umi kū mā lima 
 16. ‘umi kū mā ono
 17. ‘umi kū mā hiku 
 18. ‘umi kū mā walu 
 19. ‘umi kū mā iwa 
 20. iwa kā lua
Back to blog